Q-School Final Stage 2022 DPWT
Q-School Final Stage 2022 DPWT
​Masters 2014
​BMW Int. Open 2018
​BMW Int. Open 2016
​Ricoh Women´s Brit. Open 2018
​Symetra Tour to LPGA 2016
2021
NRW Landesmeisterin (AK50)